ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ κ ΄ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αίτηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Γ.Α. περί χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ή
περί διατήρησής της, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης για αναγνώριση ή διατήρησή τους. Η αίτηση θα είναι υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, θα φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία, αριθμ.μητρώου αναγνώρισης Γ.Γ.Α. (για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο), ταχυδρομική δ/νση,τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμ.τραπεζικού λογαριασμού σωματείου και e-mail (εφόσον υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την
επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.
http://www.sportsnet.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=548&Itemid=788

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου